Біогеографія предмет та завдання

Предмет та завдання біогеографії

Біогеографіянаука про закономірності географічного поширення і розміщення живих організмів. Їх спільнот на Землі. Спільноти і організмиоб’єкти не тільки біогеографії. Ще і біології та екології. Як географічна наука біогеографія досліджує в першу чергу розміщення цих об’єктів в просторі. Також їх взаємодія один з одним і з умовами середовища. Предмет, завдання та основні поняття біогеографії досить різноманітні і потребують особливого вивчення.

Проблеми біогеографії

При вирішенні теоретичних проблем і практичних завдань в біогеографії використовується широкий арсенал географічних методів, серед яких найважливішу роль відіграють порівняльногеографічний та картографічний методи; при цьому потрібно також глибоке знання біологічних властивостей і екології рослинних і тваринних організмів, вміння широко використовувати дані про специфіку взаємодій організмів і співтовариств між собою і з середовищем.

Біогеографія

Біогеографія

Дуже багато в поширенні спільнот і організмів визначається не тільки їх біологічними особливостями і комплексом сучасних природних умов. Важливою є історія розвитку планети в цілому, а також її окремих регіонів.

Предмет біогеографії

Минуле поширення тварин і рослин, природні умови, що існували в різні геологічні епохи, – предмет таких наук, як палеонтологія, історична геологія і палеогеографія. Дані цих наук використовуються в біогеографії при виявленні особливостей поширення тварин і рослин.

Найвищого значення біогеографія отримала у останні роки. Велика кількість держав на конвенції ООН по навколишньому середовищу проголосили про пани на реалізацію політики сталої та стабільної еволюції.

Біогеографія

Біогеографія

Положення ґрунтується на політиці поступового росту економіки. Вона забезпечує збалансоване розв’язання соціальноекономічних завдань. Вирішення проблем збереження не шкідливого навколишнього середовища. Також природноресурсного потенціалу з метою задоволення потреб сучасного і майбутніх поколінь людей.

Біогеографічні методи і підходи є визначальними. Наприклад, в здійсненні Всеєвропейської стратегії біологічного і ландшафтного різноманіття, підписаної в 1995 р міністрами охорони природи 55 європейських країн.

Біогеографія головне завдання

Головне завдання біогеографії полягає у виробленні оптимальних методів і прийомів виробничої діяльності. З огляду на природні особливості регіонів, з метою зменшення антропогенного навантаження на екосистеми. Підтримки їх балансу, збереження екологічного (біологічного) різноманітності.

Біогеографія відноситься до тих наук про Землю, дані яких необхідні для розробки стратегії розвитку України на найближчу перспективу.